ព័ត៌មានពេញនិយម

ព័ត៌មានពេញនិយម
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Samsung Galaxy J7 Max (មាន Video)

J7 Max គឺជាម៉ូឌែលចុងក្រោយបំផុតនៃត្រកូល J-series ម្យ៉ាងទៀត វាគឺជាម៉ូឌែលដែលថ្លៃជាងគេក្នុង series រួមជាមួយពាក្យ Max ដែលសំដៅលើទំហំ និង សមត្ថភាពថ្មដ៏អស្ចារ្យរបស់វា។ J7 Max គឺជា ផ្នែកមួយដែលក្រុមហ៊ុន Samsung ប្រើប្រាស់ដើម្បីប្រកួតប្រជែងទៅនឹងទីផ្សារ Device របស់ចិន។ លក្ខណៈពិសេសរបស់ Samsung Galaxy J7 Max៖ ...

តែ11.5%ប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រើប្រាស់Androidជំនាន់ចុងក្រោយ ជំនាន់ទី៧ Nougat

ក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ហាញពីទិន្នន័យអំពីអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ដែលទិន្នន័យនេះធ្វើការប្រមូលរយះពេល៧ថ្ងៃ បញ្ចប់ត្រឹមថ្ងៃទី៥ ខែមិថុនា។ ទិន្នន័យបានបញ្ហាញថាចំនួនអ្នកប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android ជំនាន់ចុងក្រោយបំផុត គឺជំនាន់ទី៧ Nougat មានចំនួន 11.5% កើតឡើងចំនួន2% បើធៀបនឹងខែមុន។ តាយរបារណ៍ការនេះ ជំនាន់ដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេគឺ  ជំនាន់ទី៦ Mashmallow ប៉ុន្តែបើប្រៀធៀបនឹងខែមុនគឺថយចុះ 0.6%។...
error: Content is protected !!