ព័ត៌មានលេចលឺ

ព័ត៌មានលេចលឺ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

SanDisk បញ្ចេញ microSD Card ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានទំហំ 1TB ជាមួយនឹងតម្លៃមិនធម្មតា

SanDisk កាលពីពេលថ្មីៗនេះ ទើបតែបានបញ្ចេញ microSD Card ជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួន ដែលមានទំហំកាន់តែធំជាងមុនរហូតដល់ទៅ 1TB ខណៈដែលវាជាទំហំ ដែលក្រុមហ៊ុនមិនដែលដាក់លក់ក្នុងពេលកន្លងមក។ សម្រាប់ microSD Card 1TB នេះ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុនកំណត់ដាក់លក់ក្នុងតម្លៃ $499.99 ។

តើអ្នកដឹងទេ? អ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារៀនជំនាញអ្វីមកពីសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះ?

នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតលើពិភពលោកបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនានាដូចខាងក្រោម៖ នាយកប្រតិបត្តិ Alibaba លោក Jack MA សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Hangzhou Normal University (B.A.), Cheung Kong Graduate School of Business មុខជំនាញ៖ អង់គ្លេស (B.A.), M.B.A នាយកប្រតិបត្តិ YouTube អ្នកស្រី Susan Wojcicki សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ...
error: Content is protected !!