ព័ត៌មានលេចលឺ

ព័ត៌មានលេចលឺ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ទាញយកកម្មវិធីដាក់លក់ទាំង៩នេះ ដោយឥតគិតថ្លៃពេលនេះ នៅក្នុង Appstore

កម្មវិធីដែលដាក់លក់នៅក្នុង AppStore ថ្ងៃនេះគឺបានដាក់ឲ្យទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃ ប្រញ៉ាប់ទាញយក កាន់តែឆាប់កាន់តែល្អព្រោះការទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃនេះមិនយូរទេ កម្មវិធីមានដូចខាងក្រោម៖ Tiny Typer តំលៃធម្មតាគឺ 0.99$ ទាញយក Web Page Recorder តំលៃធម្មតាគឺ 1.99$ ទាញយក PolySpeak តំលៃធម្មតាគឺ 0.99$ ទាញយក Today's bill តំលៃធម្មតាគឺ...

តើ iOS 11 សំរាប់ឧបករណ៍ណាខ្លះអាចអាប់ឌែតទៅបាន? បើបានត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

ទីបំផុត iOS 11 ចេញផ្លូវការហើយ! បន្ទាប់ពីចេញ beta សំរាប់សាកល្បង។ ខាងក្រោមជាបញ្ចីឧបករណ៍របស់ Apple ដែលអាចអាប់ឌែតទៅ iOS 11 បាន៖ - iPhone: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone...
error: Content is protected !!