ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ

ទំនិញបញ្ចុះតម្លៃ
ព័ត៌មានអំពីការបញ្ចុះតម្លៃផលិតផលនានា
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

5G អាចនឹងមានដំណើរការនៅឆ្នាំ 2018?

3GPP គឺជាអង្គភាព មួយដែលមានគោលបំណងកំណត់ស្តង់ដារឧស្សាហកម្មបច្ចេកវិទ្យា ដែលអាចទទួលបាននូវភាពជោគជ័យរួចម្តងហើយ ចំពោះស្តង់ដារ 4G LTE ។ នៅពេលនេះ 3GPP បានកំណត់លក្ខណៈពិសេសសម្រាប់ឧបករណ៍ផ្សេងៗ និង ស្មាតហ្វូន ដោយអោយដំណើរការនូវប្រព័ន្ធ 5G។ នេះមានន័យថា ស្តង់ដារ 5G ត្រូវបានកំណត់ ដូច្នេះ ទាំង Network និង Radio Engineer ទាំងអស់អាចដំណើរការតែមួយសម្រាប់ឧបករណ៍...

ក្រុមហ៊ុន Adobe ឈប់គាំទ្រ និង អភិវឌ្ឍន៏ Flash Player នៅឆ្នាំ២០២០

ក្រុមហ៊ុន Adobe បានប្រកាសថាខ្លួននិងឈប់គាំទ្រ និង អភិវឌ្ឍន៍ កម្មវិធី Flash Player នៅឆ្នាំ២០២០។ ក្រុមហ៊ុនបានលើកឡើងពីស្ថិតិ ដែលបង្ហាញពីការថយចុះនៃអ្នកប្រើប្រាស់ គឺនៅឆ្នាំ2014 អ្នកមានប្រើប្រាស់ Google Chrome 80ភាគរយដែលប្រើប្រាស់ Flash Player ជាប្រចាំ តែបើធៀបនៅពេលនេះគឺតែ 17ភាគរយប៉ុណ្ណោះ។ ហេតុផលមួយនេះហើយដែលឈានទៅរកការសំរេចចិត្តនេះ។ ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរួមទាំងក្រុមហ៊ុនធំដូចជា Google,...
error: Content is protected !!