ទំនិញផ្សេងៗ

ទំនិញផ្សេងៗ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

កម្មវិធីទំនាក់ទំនងដែលទុកចិត្តថ្មីរបស់ Google អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចែករំលែកទីតាំងរបស់អ្នកក្នុងកំឡុងពេលគ្រាអាសន្ន

នៅពេលដែលក្រុមហ៊ុន Google បានបញ្ឈប់ Latitude នៅក្នុងឆ្នាំ 2013 វាពិតជាមិនធ្វើឱ្យមានកំណែទំរង់ អាចប្រកួតប្រជៀងជាមួយ កម្មវិធីសែ្វងរកមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំ(iOS’s Find My Friend) របស់ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ iOS នោះទេ ។ ជាមួយទំនាក់ទំនងដែលទុកចិត្ត, ទីតាំងរបស់ Google តាមដានការនាំយកត្រឡប់មកវិញដូច្នេះអ្នកអាចប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយមនុស្សជាទីស្រឡាញ់និងកំណត់ទីតាំងនៅក្នុងករណីនៃការសង្គ្រោះបន្ទាន់បាននាពេលនេះ ដែលគេហៅវាថា “Trusted Contacts”។ Trusted Contacts...

Unicode បានប្រកាសដាក់បង្ហាញចេញនូវ Emoji 12.0 beta ជំនាន់ថ្មីដែលធ្វើអោយក្រុមហ៊ុនជាដៃគូមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង

កាលពីម្សិលមិញនេះក្រុមហ៊ុន Unicode បានប្រកាសបង្ហាញចេញនូវ Emoji 12.0 beta ជំនាន់ថ្មីមួយដែលមានបន្ថែម Emoji សរុបចំនួន 236 ក្នុងនោះក៏មានប្រភេទ Emoji ថ្មីៗជាច្រើនដែលជាជំនួយដល់ជនពិការដូចជា ជំនួយផ្នែកស្តាប់មនុស្សថ្លង់បុរស / ស្ត្រីថ្លង់, រូបបុរសស្ត្រីកាន់ឈើជ្រាត់បញ្ជាក់ថាជាប្រភេទមនុស្សខ្វាក់​ (ដូចរូបខាងក្រោម)។ ដោយសារតែគំនិតរកឃើញថ្មីមួយនេះហើយដែលជាមូលហេតុធ្វើអោយក្រុមហ៊ុននានាមានភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំង។ ក្រុមហ៊ុន Apple ដែលជាក្រុមហ៊ុនមួយដែលជាសម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុននេះដែលមានអំណាចអាចធ្វើការប្រើប្រាស់បានមុនគេ។ Emoji មួយចំនួនដែលបានដាក់ស្នើដោយក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗអាចត្រូវទទួលបានការប្រើប្រាស់បន្ទាប់ពី Version beta ត្រូវបានបញ្ចប់។ ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលមានសិទ្ធិក្នុងប្រើប្រាស់រួមមាន ក្រុមហ៊ុន Adobe, Facebook,...
error: Content is protected !!