កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

រូបថត ដែលប្រថុយជីវិតថត លើInstagram

អ្នកទាំងអស់នេះទទួលបានការ likes ច្រើននៅពេលពួកគេបង្ហោះរូបលើ Instragram។ នេះគឺជារូបរបស់ពួកគេ៖ https://www.instagram.com/p/BVaZ6mRFXhT/   https://www.instagram.com/p/BQDdRRbAP5g/   https://www.instagram.com/p/BOm1HC-gCJK/   https://www.instagram.com/p/BRYbeU0DISt/   https://www.instagram.com/p/BQwMLNGFf-N/   https://www.instagram.com/p/BHc0hNphu52/   https://www.instagram.com/p/BCaKgRJAB8M/   https://www.instagram.com/p/BIiYnThjMUC/   https://www.instagram.com/p/BX48P0YDgYT/   https://www.instagram.com/p/BRSSUwVjY9j/   https://www.instagram.com/p/BKNaPS9Bx4V/   https://www.instagram.com/p/qh9AR5iJRb/   https://www.instagram.com/p/7A1x5LS-3o/   https://www.instagram.com/p/BXDdVbUg1PC/   https://www.instagram.com/p/BXVJGSklPKR/   https://www.instagram.com/p/BXUuGNMhxYw/   https://www.instagram.com/p/BVxL5Bgga91/   https://www.instagram.com/p/BLILu9LDo-y/   https://www.instagram.com/p/BW2YjW5AB1H/   https://www.instagram.com/p/BXR7orElgCp/   https://www.instagram.com/p/4zTynPms6w/   https://www.instagram.com/p/BPLBoxyDD7V/   https://www.instagram.com/p/BIXwM2QAQBh/      

ក្រុមហ៊ុន Google បានដាក់សាកល្បងកម្មវិធីគ្រប់គ្រងការផ្ទុកសម្រាប់(Storage Manager) Chrome OS

ក្រុមហ៊ុន Google នៅតែបន្តចេញផ្សាយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Chrome OS ដែលមានលក្ខណៈពិសេសថ្មី ។ សប្តាហ៍មុនយើងបានឃើញកុំព្យូទ័រ Chromebook ដំបូងដែលអាចដំណើរការកម្មវិធីរបស់ Android និងហ្គេម ហើយនៅសប្តាហ៍នេះ ក្រុមហ៊ុន Google កំពុងធ្វើពិសោធជា Storage Manager បន្ថែមទៅឡើរការធ្វើឱ្យបច្ចុប្បន្នភាព (Update) ចុងក្រោយបំផុតនៃ OS។ លក្ខណៈពិសេសនេះប្រកដជាធ្វើឲ្យការរំពឹងទុករបស់អ្នកប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រ Chromebook អាចប្រើប្រាស់សមត្ថភាពពិសេសក្នុងការគ្រប់គ្រងលើ,...
error: Content is protected !!