កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ

កម្មវិធីឥតគិតថ្លៃ
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

ជំនាន់ទី 10 របស់ Apple | iPhone 8

ប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះ ព័ត៍មានបែកធ្លាយអំពី iPhone 8 បានហ៊ាហ៊ូរជាច្រើននិងប្លែកៗពីគ្នា។ ក្នុងករណីបែបនេះ Apple ប្រហែលជាចេញមកបកស្រាយក្នុងពេលឆាប់ៗនេះមិនខាន។ ក្នុងនោះដែល Website របស់ Japanese មួយ Mac Otakara បាននិយាយថា iPhones មានគំរោងចេញ Updated iPhone SE ដែលមានការប៉ាស៊ីតេ 128GB ព្រមទាំង 64GB iPhone...

ហ្គេមចេញថ្មី! ហ្គេមពីអ្នកបង្កើត Pokémon Go តើគឺជាហ្គេមអ្វី?

ក្រុមហ៊ុន Pokémon ទើបប្រកាសចេញហ្គេមថ្មីគឺ Magikarp Jump គឺជាហ្គេមលើទូរស័ព្ទសំរាប់អ្នកមិនសូវស្រលាញ់និងចូលចិត្ត Pokémon។ អ្នកបង្កើតហ្គេមនេះឡើងបាននិយាយថា"តើពិភពលោកនេះទៅជាយ៉ាងណា?" នេះអាចជាគោលបំណងរបស់អ្នលបង្កើត គឺ មិនបង្កើតហ្គេមដូច Pokémon GO ទេ ប្រសិនបើបង្កើតទៀតតើពិលោកនេះទៅជាយ៉ាងណា ដូចនេះបើសិនជាអ្នករំពឹងថាហ្គេមថ្មីនេះគឺស្រដៀងទៅនឹង Pokémon GO គឺខុសហើយ គំនិតនៃការបង្កើតហ្គេមនេះគឺស្រដៀងទៅនឹងហ្គេម Flappy Bird។ គោលបំណងនៃហ្គេមគឺ គឺធ្វើឲ្យត្រីលោតឲ្យល្អ។ អ្នកអាចធ្វើការបង្ហាត់ត្រីឲ្យលោតកាន់តែខ្ពស់បាន។...
error: Content is protected !!