អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកចែករំលែក

អ្នកចែករំលែក

482 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

កម្មវិធី AI Software ថ្មីប្រើប្រាស់រូបភាព 3D នៃបេះដូង ទស្សន៍ទាយពីអាយុនៃបេះដូង

ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅ MRC LMS បានធ្វើការស្រាវជ្រាវនិងសិក្សាពី Machine learning Software ថ្មីមួយដែលអាចមើលពីការវិវឌ្ឍនៃបេះដូង។ Software Analyses MRI នេះធ្វើការដោយ Scan reports របស់បេះដូង និងបង្កើត 3D Virtual images របស់បេះដូងដែលបានមកពីការស្កេន។ Software មួយនិងវាអាចគណនារកអាយុនៃបេះដូងដែលបានបង្ហាញជា 3D នោះផងដែរ...

ល្បិចដែលនឹងផ្លាស់ប្តូវិធីនៃការស្វែងរករបស់អ្នកនៅលើ Google

Learning curve របស់ Google Search គឺបច្ចេកវិទ្យាយ៉ាងពិសេស។ អ្នកបានប្រើប្រាស់ Google Search ស្ទើជារាងរាល់ថ្ងៃ ប៉ុន្តែអ្នកបានដឹងត្រឹមតែអ្វីដែលអ្នកបានធ្លាប់ធ្វើប៉ុន្ណោះ។ ប៉ុន្តែ Search engine របស់ Google បានចាប់យកវិធីសាស្រ្ដនៃការស្វែងរករបស់អ្នកមកធ្វើជាគំរូរនៃការរក, ដូចនេះមនុស្សកាន់តែច្រើន ការស្វែងរកក៏កាន់តែមានច្រើនបែប, នេះហើយហៅថា Learning curve។ https://www.youtube.com/watch?v=6d5W5zyh3Mk&feature=youtu.be ខាងក្រោមនេះគឺជាវិធីសាស្រ្ដទូទៅមួយចំនួននៃការការស្វែងរករបស់ Google ដែលមានប្រយោជន៍...
error: Content is protected !!