អ្នកនិពន្ធ ប្រកាសដោយ អ្នកស្រាវជ្រាវ

អ្នកស្រាវជ្រាវ

8 ប្រកាស 0 យោបល់
- Advertisement -
AngkorScript

ដំណឹងអំពីទូរស័ព្ទ

អត្ថបទល្បីៗ

Nintendo 2DS XL, 3DS XL ជំនាន់ថ្មីមកដល់ហើយ!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=131&v=FbqGunyr8EM នៅចាំទេក្មេងឆ្នាំ2000? GameBoy Gameការសែតជាមួយទូរទស្សន៍ នោះអី។ ដែលដឹងថាជារបស់ក្មុមហ៊ុនណាអត់? Nintendo និងហើយ។ Game Consoles ចុងក្រោយគេគឺ Nintendo 3DS ដែលបានចេញជាសាធារណៈកាលពីឆ្នាំ 2015។ ថ្មីៗនេះ Nintendo បានបង្កើត Game Consoles ជំនាន់ថ្មីមួយគឺ Nintendo 2DS XL ដែលនៅក្នុងខ្សែរស្រឡាយ Nintendo...

ការផ្សព្វផ្សាយរហ័សរបស់ក្រុមហ៊ុន Google និង Homescreen Shortcuts ដែលចាំបាច់ ឥឡូវនេះវានៅលើ Tap

ឥឡូវនេះ Tap feature របស់ Google កំពង់រងការវាយប្រហាពី Artificial Intelligence ។ ប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះនៅតែបន្តធ្វើការសាកល្បងបន្ថែមកម្មវិធីថ្មីនិងបង្កើនល្បឿនដើម្បីធ្វើឱ្យវាកាន់តែប្រសើឥឡូវនេះអ្នកប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងកំណែ 6.0 បេតានៃកម្មវិធីផ្លូវការរបស់ Google បានធ្វើឱ្យ Homescreen ឬកម្មវិធីបើកដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android កាន់តែប្រសើ បើយោងតាម 9to5Google ។
error: Content is protected !!