ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

គេបានប្រៀបធៀបកាមេរ៉ាជំនាន់ថ្មីរបស់ Apple iPhone 7 ទៅនិងកាមេរ៉ា Samsung Galaxy S7 ហើយកាមេរ៉ាមុខគឺ S7 ល្អជាង។ វាគួឲ្យការភ្ញាក់ផ្អើល ដែលផលិតផលរបស់ Apple ថ្មីក្រោយនេះ មានភាពអន់ថយ និងខ្សោយជាង Samsung។ យើងនិយាយតែលើកាមេរ៉ា ចំពោះ iPhone 7 Plus មានសម្មតិភាពពិសេសជាង S7 ។ កែវពង្រីកធំរបស់ iPhone 7 ជួយទាញយកពន្លឺនៅពេលថត និងអាចទប់លំនឹងបានមួយចំនួននៅពេលធ្វើការថតប្រញាប់។ ប៉ុន្តែនៅពេលថត iPhone 7 អាចចាប់បានច្បាស់តែរូបភាពដែលនៅគៀគ។

  • ពន្លឺល្អដូចគ្នា 21
  • iPhone 7 ចាប់បានល្អជាង S7 នូវរូបភាពជិត
    22
  • iPhone 7 Plus ចាប់រូបភាពបានច្បាសជាងនៅពេលពង្រីកខ្លាំង23
  • S7 ចាប់បានមុខមាត់មនុស្ស ភ្នែក និងចំនុចតូចៗ បានល្អជាង iPhone 724
  • S7 អាចចាប់បានរូបភាពច្បាស់ជាងនៅពេលថតពេលធ្វើសកម្មភាព25
Facebook Comments
AngkorScript