ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

1Password គឺជាក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាកម្មប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពដែលល្អនៅក្នុង Top10 ។ សព្វថ្ងៃនេះ AgileBits កម្មវិធីរបស់អ្នក developer បានលក់សេវាកម្មប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ខ្លួនក្នុងតម្លៃ $ 2.99 ក្នុងមួយខែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់។ វាថោកជាងកញ្ចប់គ្រួសារ $5/ ខែ ដែល 1Password បានចាប់ផ្តើមកាលពីដើមឆ្នាំ។ ឥលូវនេះអ្នកអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ 1Password ត្រឹមតែ $ 2.99 ក្នុងមួយខែសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់។
ការប្រើប្រាស់ 1Password អ្នកនឹងបាន Update ដោយស្វ័យប្រវត្តិនៅឯកសាររបស់អ្នក, អ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវការ iCloud ឬ Dropbox ដើម្បីផ្ទុកឯកសារទៀតឡើយ។ អតិថិជនអាចទទួលបានការផ្ទុកឯកសារដែលមានសុវត្ថិភាពនិងទិន្នន័យប្រកាន់អក្សរតូចធំ ដោយ “new multi-factor security model”។
អ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ 1Password បានតាម : www.1Password.com។

Facebook Comments
AngkorScript