តើអ្នកដឹងទេ? អ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារៀនជំនាញអ្វីមកពីសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះ?

តើអ្នកដឹងទេ? អ្នកមានឥទ្ធិពលក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារៀនជំនាញអ្វីមកពីសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះ?

145
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

នាយកប្រតិបត្តិបច្ចេកវិទ្យាដែលមានឥទ្ធិពលបំផុតលើពិភពលោកបានសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យនានាដូចខាងក្រោម៖

នាយកប្រតិបត្តិ Alibaba លោក Jack MA

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖

Hangzhou Normal University (B.A.), Cheung Kong Graduate School of Business

មុខជំនាញ៖ អង់គ្លេស (B.A.), M.B.A

នាយកប្រតិបត្តិ YouTube អ្នកស្រី Susan Wojcicki

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Harvard University (B.A.), U.C. Santa Cruz (M.S.), UCLA Anderson School of Business

មុខជំនាញ៖ ប្រវត្តិ (B.A) និង អក្សរសាស្រ្ត (B.A), សេដ្ឋកិច្ច (M.S.), M.B.A.

នាយកប្រតិបត្តិ LinkedIn លោក Reid Hoffman

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Stanford University (B.S.), Oxford University (M.S.)

មុខជំនាញ៖ Symbolic Systems (B.S.) និង Cognitive Science (B.S.), ទស្សនវិជ្ជា (M.S.)

នាយកប្រតិបត្តិ Uber លោក Travis Kalanick

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ UCLA (បោះបង់)

មុខជំនាញ៖ វិស្វករកុំព្យូទ័រ

នាយកប្រតិបត្តិ Microsoft លោក Satya Nadella

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន ៖ Manipal Institute of Technology (B.S.), University of Wisconsin Milwaukee (M.S.), University of Chicago Booth School of Business

មុខជំនាញ៖ វិស្វករអគ្គិសនី (B.S), វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ (M.S), M.B.A.

ស្ថាបនិក និង អតីតនាយកប្រតិបត្តិ Microsoft លោក Bill Gates

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Harvard University (បោះបង់)

មុខជំនាញ៖ មិនមាន

នាយកប្រតិបត្តិ Yahoo លោកស្រី Marissa Mayer

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Stanford University (B.S., M.S.)

មុខជំនាញ៖ Symbolic Systems (B.S.), វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ (M.S.)

នាយកប្រតិបត្តិ Apple លោក Tim Cook

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Auburn University (B.S.), Duke University’s Fuqua School of Business

មុខជំនាញ៖ វិស្វកម្មឧស្សាហកម្ម (B.S), M.B.A

នាយកប្រតិបត្តិ Facebook លោក Mark Zuckerberg

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Harvard University (បោះបង់)

មុខជំនាញ៖ ចិត្តវិទ្យា និង វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

នាយកប្រតិបត្តិ Amazon លោក Jeff Bezos

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Princeton University

មុខជំនាញ៖ វិស្វកម្មអគ្កិសនី និង វិទ្យាសាស្រ្តកុំព្យូទ័រ

នាយកប្រតិបត្តិ IBM លោកស្រី Ginni Rometty

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Northwestern University

មុខជំនាញ៖ វិទ្យាសាស្រកុំព្យូទ័រ និង វិស្វកម្មអគ្គិសនី

នាយកប្រតិបត្តិ Google លោក Sundar Pichai

សាកវិទ្យាល័យ មហាវិទ្យល័យ ឬសាលារៀន៖ Indian Institute of Technology Kharagpur, Stanford University (M.S.), Wharton School (M.B.A.)

មុខជំនាញ៖ Metallurgical Engineering (B.S.), Material Sciences and Engineering (M.S.)

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ