ឧបករណ៍ Apple ទាំងអស់ អាប់ឌែតទៅ iOS 11 តែ១ភាគ៤ ប៉ុណ្ណោះ

ឧបករណ៍ Apple ទាំងអស់ អាប់ឌែតទៅ iOS 11 តែ១ភាគ៤ ប៉ុណ្ណោះ

46
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ជំនាន់ចុងក្រោយ iOS 11 របស់ Apple បានចេញនៅផ្លូវការនៅថ្ងៃទី១៩ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ដែលលើសពី25% នៃអ្នកប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ Apple ត្រូវបានអាប់ឌែតនៅសប្តាហ៍ដំបូង។ ចំនួននេះទទួលបានពី វេទិកាវិភាគ (analysis platform) Micpanel។ ចំនួននេះគឺតិចជាងឆ្នាំ iOS 10 ដែលត្រូវបានអាប់ឌែត 37% ក្នុងរយះពេល ៦ថ្ងៃ។

iOS 11 បាន 12% ក្នុងរយះពេល 24ម៉ោង បន្ទាប់ពីចេញផ្លូវការ ហើយកើតឡើ 2%ទៅ3% ក្នុងមួយថ្ងៃ។ ទិន្នន័យចុងក្រោយ នៅថ្ងៃទី២៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៧ ទទួលបានចំនួន 26.5% ទិន្នន័យដែលទទួលបានពី Mixpanel មិនត្រឹមត្រូវ 100% នោះទេ។ ពួកយើងនឹងទទួលបានទិន្នន័យច្បាស់នៅពេល Apple បង្ហាញទិន្នន័យផ្លូវការ។

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ