តើ iOS 11 សំរាប់ឧបករណ៍ណាខ្លះអាចអាប់ឌែតទៅបាន? បើបានត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

តើ iOS 11 សំរាប់ឧបករណ៍ណាខ្លះអាចអាប់ឌែតទៅបាន? បើបានត្រូវធ្វើដូចម្ដេច?

82
0
ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ទីបំផុត iOS 11 ចេញផ្លូវការហើយ! បន្ទាប់ពីចេញ beta សំរាប់សាកល្បង។ ខាងក្រោមជាបញ្ចីឧបករណ៍របស់ Apple ដែលអាចអាប់ឌែតទៅ iOS 11 បាន៖

iPhone: iPhone 5s, iPhone SE, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPhone 6s Plus, iPhone 6s, iPhone 7, iPhone 7 Plus

iPad: iPad Mini 2, iPad Mini 3, iPad Mini 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad (ជំនាន់ទី៥), 10.5″ iPad Pro, 9.7″ iPad Pro, 12.9″ iPad Pro (ជំនាន់ទី២), 12.9″ iPad Pro (ជំនាន់ទី១)

iPod Touch: iPod Touch (ជំនាន់ទី៦)

ប្រសិនបើឧបករណ៍របស់អ្នកមានដូចខាងលើនោះអ្នកអាចអាប់ឌែតបានហើយដោយអ្នកតម្រូវឲ្យមានទំហំMemory នៅសល់ប្រហែល2GB និងត្រូវការអ៊ីនធើណែតសំរាប់ទាញយក។ អ្នកអាចអាប់ឌែតតាមឧបករណ៍ដោយចូលទៅ Setting > General > Sofware Update អ្នកក៏អាចអាប់ឌែតដោយភ្ជាប់ទៅកុំព្យូទ័រដោយអាប់ទែតតាម iTunes

Facebook Comments
AngkorScript


អរគុណសំរាប់ការតាមដានរបស់អ្នក


សូមចុច Like នឹង Share សំរាប់ការគាំទ្រពួកយើង


សូមចុច LIKE ទំព័ររបស់ពួកយើងដើម្បីទទួលបានព័ត៍មានពីបច្ចេកវិជ្ជាថ្មីៗ