ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ថ្មីៗនេះមានមេរោគមួយកំពុងវាយលុយកំព្យូទ័រទូទាំងពិភពលោក ដែលធ្វើអោយទិន្នន័យអ្នកមិនអាចបើកបាន  ចង់បានទិន្នន័យនេះមកវិញអ្នកត្រូវបង់លុយ ៦០០$ ក្នុងរយះពេលបីថ្ងៃបើមិនដូចច្នេះទេ គេហ្នឹងទាលុយពីរដងលើសនេះ ហើយការទាលុយនេះត្រូវតំរូវអោយផ្ទេរតាមរយះ BitCoin តែប៉ុន្នោះ។

ដើម្បីជាដំណោះស្រាយអ្នកត្រូវធ្វើតាមវិធីនេះដើម្បីកុំអោយមេរោគនេះឆ្លងចូលកុំព្យូទ័រអ្នកបាន៖

១. បើក start មីនុយ រួចវាយពាក្យ Turn Windows Feature on/off

២. រួត្រូវដោះធីកលើពាក្យដូចខាងក្រោម(SMB 1.0/……)

រួចគ្រាន់តែ Restart កុំព្យូទ័រជាការស្រេច

Facebook Comments
AngkorScript