ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Microsoft Edge ពិតជាល្អជាង Google Chrome មែនទេ?


ថាមពលថ្មគឺជាប្រធានបទកំពុងពេញនិយមនៅលើវិស័យ Hardware និងអ្នកប្រើប្រាស់។ ថាមពលថ្មគឺជាផ្នែកចាំបាច់បំផុតសំរាប់គ្រឿងអេឡេចត្រូនិច។ នៅគ្រប់ទីកន្លែង គ្មានអ្នកណាអាចដឹងពីថាមពលរបស់ថ្មនោះឡើយ មិនដូចជាទំហំ RAM ឬក៏ Hard Disk ឡើយដែលគេអាចដឹងបាន និងទំហំប៉ុណ្ណា។
តើចង់មានន័យថាមិច?
ថាមពលថ្មគឺថាអាស្រ័យទៅលើ Hardware តែប្រមាណ 20% ប៉ុន្ណោះ ចំនែកឯ 80% ទៀតគឺអាស្រ័យទៅលើ Software។ ដូចក្នុងករណីយើងលេងហ្គេម ពេលនោះថាមពលថ្ននិងអស់យ៉ាងឆាប់រហ័ស តែបើយើងប្រើប្រាស់តែ Microsoft Word ទេនោះថាបានយូរ។ ដូចនេះ បានបញ្ជាក់ថា Software ជាអ្នកកំណត់ថាមពលថ្មដែលមាន ដូចក្នុងការសាកល្បងប្រើប្រាស់ Software Browser ល្បីទាំងបីខាងនេះដែរ។

Facebook Comments
AngkorScript