ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

ជាច្រើនឆ្នាំហើយដែល Intel មានព្រាបលើ AMD ដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់ខ្លះស្ទើតែមិនស្គាល់ AMD CPU និង GPU ។ ឆ្នាំ 2017 នេះ AMD និងបង្ហាញមុខមាត់ថ្មីជាមួយ Ryzen processors ដែលមានទាំងសម្ថភាព និងតម្លៃ។ AMD Ryzen processors មានមូលដ្ឋានមកពី ‘Zen’ core architecture ដែលវាមានសម្ថភាពគណនាខ្លាំងជាង Intel’s Skylake ។ Ryzen processors អាចដាក់បានទាំង Desktop PCs, Laptop និង Servers Machine ផងដែរ។ បើធាបទៅនិង Intel អង្គប្រតិបត្តិការ AMD Ryzen 7 1800X ជាមួយ flagship eight-core មានតម្លៃត្រឺមតែ £499 (ប្រហែល $499) ដែលវាថោកជា Intel’s eight-core i7-6900K ដល់ទៅជាងពាក់កណ្ដាល ។

ចំនុចលក្ខខណ្ឌៈខ្លះៗរបស់វាមាន ៖

  • វាអាចបើក CrossFire SLI បានតែនៅលើ X370 motherboards តែប៉ុណ្ណោះ។
  • CPU Ryzen ទាំងអស់អាំច overclocked បាន។
  • Overclocking អាចប្រើប្រាស់បានតែនៅលើ Motherboards serial X370, X300 និង B350 chipsets ប៉ុណ្ណោះ។
  • Motherboards ត្រូវតែអាចប្រើប្រាស់ features including NVMe បាន​និង RAM ប្រភេទ DDR4។

ខាងក្រោមនេះជាតារាងបង្ហាញពីសម្ថភាព និងតម្លៃនៃបងប្ដូនជំនាន់ថ្មី Ryzen 7 ៖

Facebook Comments
AngkorScript