ចែករំលែក
AngkorScript
Seva24

Hardware ស្តង់ដាដែលអាចបន្ថែមបានយ៉ាងងាយស្រួលទៅក្នុងឧបករណ៍កុំព្យូទ័រជំនាន់ថ្មីមួយ។ Nexdock គឺផលិតផលថ្មីដំបូងដែលយើងទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពី Intel Compute Card បាន។ ក្រុមហ៊ុននេះបានសហការដៃគូក្នុងតំបន់ជាមួយ Intel សំរាប់ការបង្លើតកាតកុំព្យូទ័រ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកគំនិតដ៏គួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍នៃ Computer ជំនាន់ថ្មីនេះ។

Nexdock គឺជាឧបករណ៍ touchscreen ដែលមានរន្ធចំនួនពីរ ដែលមួយសម្រាប់កាតកុំព្យូទ័រ ដែលជាតំបន់ Hardware របស់ Computer និងទីពីធំសម្រាប់ដាក់ USB-ម៉ូឌុល ដែលមាន USB-C និង រន្ធសាក់ថ្ម។

NEX កុំព្យូទ័រ សង្ឃឹមថា ការបំបែកប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការនិងដំណើរការពីឧបករណ៏ឬផ្នែករឹងដែលនៅសល់ចោលមកប្រើសម្រាប់កុំព្យូទ័រផ្សេងៗ ដើម្បីជួយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន។ វាជាគំនិតនេះមានតាំងពីមុនក្នុងឧបករណ៍ដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ Kangaroo Notebook ត្រូវបានកសាងឡើងតាមគំនិតដូចគ្នា ជុំវិញការប្រើប្រាស់វត្ថុបុរាណ ដែលបានបោះបង់ចោល។

គួរឱ្យកត់សម្គាល់ថា កុំព្យូទ័រកាត  Intel Compute Card និង Nexdock ទាំងពីរកំពង់ស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលអភិវឌ្ឍ:នៅឡើយ, ហើយពួកគេគំរោងនិងដាក់បង្ហាញនៅពាក់កណ្តាឆ្នាំ 2017 ខាងមុខនេះ។

Facebook Comments
AngkorScript